Tahukah Anda, 5 Jenis Bantuan RISDA Ini Khas untuk Pekebun Kecil?

Isi Kandungan

Berita baik untuk semua pekebun kecil RISDA, 5 jenis bantuan RISDA ini boleh bantu anda menggiatkan kembali hasil kebun dan juga menambah pendapatan anda.

Mengapakah RISDA memperkenalkan 5 program dan bantuan Ini?

RISDA membawa misi untuk membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial. 

Pada tahun 2025, RISDA menyasarkan pekebun kecil untuk mendapat pendapatan sehingga RM4,500 sebulan. Jadi dengan bantuan ini, pekebun kecil boleh menerokai pendapatan dari hasil lain selain getah.

5 Jenis Bantuan RISDA Khas untuk Pekebun Kecil

 • Bantuan Tanam Semula
 • Pembangunan Usahawan
 • Program Agromakanan
 • Program Getah Matang
 • Bantuan Baja Premium
 • Bantuan Musim Tengkujuh
Sebenarnya program atau bantuan RISDA ini bukanlah terhad kepada yang disenaraikan di atas, tetapi juga bantuan yang lain untuk membangunkan pekebun kecil menjadi lebih berkeupayaan untuk menghadapi ekonomi di Malaysia.

Untuk menyemak bantuan lain, anda boleh ke laman rasmi RISDA di sini https://www.risda.gov.my/my/

a) Bantuan RISDA: Bantuan Tanam Semula

Bantuan tanam semula RISDA adalah inisiatif RISDA untuk mendorong pekebun kecil untuk menanggung sebahagian kos tanam semula getah. Bagi pekebun kecil yang layak, mereka akan mendapat dana sehingga RM14,995 sehektar dan secara berperingkat bagi menampung kos tanam semula getah.

* jumlah bantuan adalah berbeza di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak

Siapakah yang layak untuk memohon Bantuan Tanaman Semula RISDA?

Kelayakan Bantuan Tanam Semula RISDA terbahagi kepada dua jenis, iaitu kelayakan am dan syarat kelayakan kebun permintaan bantuan Semula Kali Pertama (TS1) hingga Kali Keempat (TS4)

Ini merupakan syarat kelayakan am bantuan tanam semula.
 1. Warganegara Malaysia: Anda merupakan warganegara Malaysia dan memiliki kad pengenalan sah.
 2. Pekebun Kecil: Anda merupakan waris, pemegang amanah atau pemilik tanah dengan jumlah keluasan kurang daripada 40 hektar.
 3. Geran Sah: Tanah yang dipohon memiliki hakmilik tanah (geran) yang sah. Sekiranya anda tidak mempunyai geran yang sah, anda perlu mendapatkan pengesahan daripada Pejabat Tanah atau Agensi Kerajaan berkenaan.
 4. Luas Minimum: Mempunyai luas minimum seluas 0.1 hektar.

Syarat Kelayakan Kebun Bantuan Tanam Semula Kali Pertama (TS1)

 1. Mempunyai Getah Bertoreh: Kebun anda hendaklah mempunyai getah bertoreh iaitu getah yang pernah mengeluarkan hasil.
 2. Mengandungi Pokok Getah Tak Ekonomik: Kebun anda mempunyai pokok getah tak ekonomik yang telah disahkan oleh Pegawai Penilai.
 3. Mengandungi Tunggul Getah Tua: Kebun anda mempunyai tunggul getah tua – iaitu tunggul getah tua yang telah ditebang atau terbiar.
 4. Merupakan Kawasan Tumpuan Tanaman Getah: Kebun anda hendaklah berada di kawasan yang menjadi tumpuan tanaman getah. Ini tertakluk kepada pengesahan melalui dokumen rasmi atau bukti-bukti lain seperti; buku lesen getah lama, gambar satelit, Lesen Getah/Kad Pendaftaran Jualan Pekebun Kecil, surat pengesahan daripada mana-mana Agensi Kerajaan, rekod membuktikan lot anda pernah menyertai tanam semula atau rekod membuktikan lot anda mengandungi pokok getah berdasarkan lot bersebelahan yang menyertai tanam semula.

Syarat Kelayakan Kebun Bantuan Tanam Semula Kali Kedua (TS2), Kali Ketiga (TS3), Kali Keempat (TS4)

 1. Luas Minimum: Mempunyai luas minimum seluas 0.1 hektar.
 2. Luas Maksimum: Mempunyai luas maksimum seluas 40 hektar.
 3. Memilih Pendekatan Tanam Semula Individu (TSI) atau Tanam Semula Berkumpulan: Tanam Semula Individu ialah permohonan secara persendirian (perseorangan) sebagai pengusaha tanah atau waris yang mempunyai Surat Wakil Kuasa (SWK). Tanam Semula Berkumpulan ialah permohonan yang dibuat oleh dua atau lebih pengusaha tanah – secara amnya dilakukan oleh sesebuah kampung atau daerah.
 4. Usia Pokok Getah: Pokok getah di dalam kebun yang dipohon secara individu dan berkumpulan untuk tanam semula getah hendaklah berusia sekurang-kurangnya 20 tahun – kecuali pokok getah yang sudah tidak ekonomik.

Cara Memohon Bantuan Tanam Semula

Anda boleh semak cara memohon Bantuan Tanam Semula di sini.

b) Bantuan RISDA: Pembangunan Usahawan

Program Pembangunan Usahawan adalah salah satu cabang dalam Model Perancangan Strategik RISDA (MPSR) bagi tahun 2021 hingga tahun 2025. Program ini menyasarkan pendapatan kolektif dalam kalangan pekebun kecil sebanyak RM 4,500. 

Antara program Pembangunan Usahawan adalah:
 • Pembangunan Perniagaan
 • Persijilan
 • Groom Big
 • Pemasaran
 • Business to Business (B2B)
 • Business to Customer (B2C)
 • Offline (Luar Talian)
 • Online (Dalam Talian)

Siapakah Yang Layak Untuk Memohon Program Pembangunan Usahawan?

 1. Pemohon mestilah seorang Pekebun Kecil warganegara Malaysia ataupun isteri/suami/anak mengikut Daftar Banci RISDA dan keutamaan diberi kepada individu yang berada dalam kumpulan B40.
 2. Mempunyai minat, berpengetahuan serta berkemahiran dalam bidang yang hendak diceburi.
 3. Pemohon mesti berkeupayaan melaksanakan projek secara sepenuh masa.
 4. Bersedia dan sanggup untuk menghadiri sebarang jenis latihan atau kursus samada teknikal / kemahiran / kemantapan diri (sikap) yang ditentukan oleh RISDA sebelum dan semasa melaksanakan projek.
 5. Hanya penoreh yang berdaftar dengan RISDA sahaja layak untuk memohon projek Laman Kebun (Bantuan Sara Hidup).

Cara Memohon Program Pembangunan Usahawan

Anda boleh semak cara memohon bantuan Program Pembangunan Usahawan di sini.

c) Program Agromakanan

Program Agromakanan merupakan salah satu inisiatif bagi membantu para pekebun kecil untuk meningkatkan hasil pendapatan melalui bidang pertanian selain dari sumber getah. Kategori Program Agromakanan adalah:

 • Tanaman Jangka Pendek 
 • Ternakan
 • Pemasaran
Program Agromakanan RISDA berbentuk bantuan infrastruktur, input, peralatan dan konsultasi.

Kadar Bantuan

 • Pekebun Kecil (Individu): RM20,000
 • Pekebun Kecil (Berkelompok, 3 – 5 orang): RM60,000 – RM100,000 (RM20,000/peserta)
 • Integrator Anchor: RM300,000/projek
 • Integrator Ejen Pelaksana: RM300,000/projek

Cara Memohon Program Agromakanan RISDA

Anda perlu mendapatkan borang Program Agromakanan RISDA di pejabat RISDA yang berdekatan dan anda akan dibantu oleh pegawai RISDA untuk membuat permohonan.

d) Bantuan RISDA: Program Getah Matang

Program ini merangkumi beberapa program untuk membantu pekebun kecil mendapatkan hasil getah dengan lebih produktif dan lebih berkualiti.

Program tersebut adalah
 • Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG): Input pertanian untuk meningkatkan keluasan getah matang bertoreh dan amalan teknologi oleh pekebun kecil
 • Skim Insentif Produktiviti Getah (SIPG): Input pertanian untuk meningkatkan produktiviti getah
 • Skim Insentif Lateks (SIL): Input pertanian dan penyelenggaraan kebun serta insentif upah penoreh
 • Kemudahan Infrastruktur Pemasaran (KIP): Pembinaan atau kemudahan infrastruktur pemasaran untuk aktiviti pemasaran pekebun kecil

Siapakah Yang Layak Untuk Memohon Program Getah Matang?

 1. Pekebun Kecil getah kategori pemilik pengusaha yang memiliki, menguruskan dan mengusahakan tanah sendiri atau bersama ahli keluarga; dan
 2. Menjadi ahli projek pemasaran berkelompok; dan
 3. Menghasilkan dan menjual lateks; dan
 4. Pelaksanaan oleh Ahli Jawatankuasa (AJK) / Syarikat Milikan RISDA (SMR) / Koperasi Pekebun Kecil (KPK)

Cara Memohon Program Getah Matang

Anda boleh memohon Program Getah Matang daripada pejabat RISDA berdekatan dengan anda. Anda boleh ajukan persoalan anda di sini.

e) Bantuan RISDA: Bantuan Baja Premium

Tahukah anda, pekebun kecil yang terlibat dengan Program Tanam Semula, Skim Insentif Produktiviti Getah (SIPG) dan Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG) layak untuk menerima baja premium daripada RISDA?

Semua baja yang dibekalkan oleh RISDA telah melalui proses ujian untuk menjamin kualiti baja yang sesuai untuk tanaman. Jadi jika anda adalah pekebun kecil yang layak, anda akan menerima baja getah yang berkualiti premium untuk membantu tanaman anda.

f) Siapakah Yang Layak Memohon Bantuan Baja Premium?

Baja premium adalah antara bekalan input pertanian oleh RISDA. 

Antara input lain adalah:
 • Stor RISDA
 • Bekalan Benih
 • Pengangkutan
 • Agronomi
 • Tisu Kultur
Jika anda adalah pekebun kecil dari Program Tanam Semula, Skim Insentif Produktiviti Getah (SIPG) dam Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG), anda layak untuk mendapati input-input ini. Anda juga boleh menyemak cara memohon baja premium ini dengan merujuki semula borang permohonan anda untuk program tersebut. Untuk maklumat lanjut, klik di sini

Bantuan RISDA: Bantuan Musim Tengkujuh

Bantuan Musim Tengkujuh adalah bantuan RISDA kepada pekebun kecil yang terkesan dengan musim tengkujuh pada bulan Oktober sehingga Disember. 

Antara manfaat Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) adalah memastikan pekebun kecil mendapat bantuan berterusan apabila pendapatan mereka terkesan pada musim tengkujuh. 

Selain itu, bagi pemilik atau pengusaha getah yang mempunyai sumber pendapatan yang lain, BMT boleh dijadikan sebagai wang untuk operasi tambahan menguruskan kebun. Malah BMT juga boleh digunakan untuk membersihkan atau membaikpulih kebun getah selepas musim tengkujuh.

Siapakah Yang Layak Untuk Memohon Bantuan Musim Tengkujuh?

Syarat kelayakan permohonan bantuan musim tengkujuh terbahagi kepada dua kategori; Syarat Kelayakan Am, Syarat Kelayakan Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) dan Syarat Kelayakan Penoreh Bukan Pemilik.
Syarat Kelayakan Am
 1. Warganegara Malaysia
 2. Berdaftar dengan RISDA
Syarat Kelayakan Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha)
 1. Merupakan Pekebun Kecil Pemilik Pengusaha
 2. Memiliki Jumlah Tanah Agregat Berkeluasan 0.1 hingga 2.5 Hektar:
 3. Pemilik Tanah yang Sah
Syarat Kelayakan Penoreh Bukan Pemilik
 1. Menoreh Di Lot Berkeluasan 0.1 hingga 2.5 Hektar: Anda menoreh getah sebagai pekerjaan utama di kebun pekebun kecil berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar dan tidak memiliki tanah bertanaman getah.
 2. Mempunyai Pengesahan Pemilik Tanah: Anda mempunyai dokumen pengesahan sah yang menyatakan anda bekerja di lot yang dipohon daripada pemilik tanah.
 3. Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang Masih Sah: Anda memiliki Kad PAT-G yang sah. Kad ini merupakan kad yang menyatakan anda mempunyai lesen untuk melakukan sebarang transaksi getah sama ada menjual atau mengusahakannya. 
Kad PAT-G turut menyimpan dan mengesahkan rekod anda dengan Lembaga Getah Malaysia (LGM) dan membolehkan anda memohon sebarang inisiatif di bawah LGM atau RISDA termasuk BMT. Ini ialah kriteria wajib bagi pemohon di bawah Jabatan Pertanian Sarawak (JPS).

Cara Memohon Bantuan Musim Tengkujuh

Kadar bantuan, kaedah perlaksaan dan jumlah penerima adalah berbeza setiap tahun. Jadi anda disarankan untuk memohon Bantuan Musim Tengkujuh di sini. Anda juga dinasihatkan untuk cakna dengan tarikh penting permohonan Bantuan Musim Tengkujuh.

Banyak bantuan yang diberikan RISDA untuk pekebun kecil RISDA. Sekiranya anda adalah pekebun kecil RISDA yang memerlukan bantuan dan mempunyai pertanyaan, anda boleh ke laman sosial rasmi RISDA.

Belum menjadi pekebun kecil RISDA? Semak kelayakan untuk menjadi pekebun kecil RISDA di sini atau mohon di sini sekarang untuk menikmati pelbagai bantuan ini.
Top